1. Thời gian điều trị thay đổi tùy theo nhu cầu của từng bệnh nhân và phải do bác sĩ xác định.

2. Dữ liệu trong hồ sơ tại Align Technology, tính đến ngày 12 tháng 10 năm 2017.