1. Dữ liệu trong hồ sơ tại Align Technology, kể từ tháng 2 năm 2020.
  2. Dữ liệu trong hồ sơ tại Align Technology, kể từ tháng 7 năm 2017. Dựa trên số liệu khảo sát của nha sĩ tại Mĩ từng sử dụng hàm duy trì Vivera (mẫu = 272), được yêu cầu trả lời câu hỏi “Bạn hãy đánh giá độ hài lòng cho các khay niềng duy trì đã sử dụng?”